RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – informacja dla Mieszkańca

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. Z o. o., reprezentowane przez Prezesa; 05-800 Pruszków, ul. Gordziałkowskiego 9; email: tbszm@tbszm.pl.
 2. W przypadku przetwarzania danych powierzonych Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Z o. o., na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, TBS jest  Podmiotem Przetwarzającym, a Administratorem danych  właścicieli jest Wspólnota Mieszkaniowa, której są członkami. W przypadku zarządzania mieniem, którego właścicielem jest Gmina Miasto Pruszków, Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” jest Podmiotem Przetwarzającym, a Administratorem jest Gmina Miasto Pruszków, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@tbszm.pl;
 4. Dane pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, c, f Rozporządzenia w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu strony.
 5. W celu ułatwienia kontaktu możecie Państwo podać nr telefonu oraz adres e-mail. Dane te nie są obowiązkowe i będziemy je przetwarzać w oparciu o Państwa zgodę na przetwarzanie tych danych, tj. na podstawie
  6 ust. 1 lit a RODO. Zgodę na przetwarzanie tych danych można wycofać w każdym momencie.
 6. Cele przetwarzania danych osobowych:
  • złożenie deklaracji o przystąpieniu do partycypacji w kosztach budowy wynajmowanego lokalu,
  • zawarcie umowy partycypacyjnej;
  • zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, garażu, dzierżawy terenu, realizacja postanowień  umownych;
  • rozliczenia  czynszu najmu, dzierżawy i innych opłat związanych z najmem lokali oraz egzekucji sadowej i komorniczej związanej z opłatami wynikającymi z zawartych  z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Z o. o. umów;
  • zarządzanie częściami wspólnymi nieruchomości należących do Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Z o. o. na  zlecenie i w oparciu o zawarte umowy o zarządzanie, w tym rozliczanie i egzekucja należności wynikających z ww. umów,
  • konieczność zgłaszania i usuwania awarii.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego budynków oraz mienia TBS „Zieleń Miejska” – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu monitoringu wizyjnego wyznaczonych obszarów;
  • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. Jeżeli przetwarzanie danych wynika z konieczności realizacji celów wskazanych w pkt. 6, nie jest wymagana Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach, podstawą przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi TBS „Zieleń Miejska” ma podpisane umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów.
 9. Dane osobowe mogą zostać udostępniane organom nadrzędnym, innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym zgodnie z przepisami prawa ujawnia się dane osobowe niezależnie od tego, czy są stroną trzecią.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 11. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami prawa, przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń przez obie strony umowy.
 12. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  • Dostępu do swoich danych osobowych – art.15 Rozporządzenia.
  • Sprostowania danych osobowych –art. 16 Rozporządzenia.
  • Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 – art. 18 Rozporządzenia.
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 13. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), osobom których dane są przetwarzane  nie przysługuje prawo do: usunięcia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e;  przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 14. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji